สวนพุทธธรรม ปัญญจิตตธัมโม
Personal menu
Search

สวนพุทธธรรม

 

ประวัติความเป็นมา

----------------------

 

สวนพุทธธรรม ปัญญจิตตธัมโม ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๓๒๐ หมู่ที่ ๕ บ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐ เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการรวมตัวของลูกศิษย์ของหลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต เป็นสมาชิกหลักจำนวน ๗ คนต่อมาได้เพิ่มอีก ๒ คน รวมเป็น ๙ คน เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พื้นที่เป็นสถานที่ส่วนบุคคลในสมาชิก ครอบครัว และเครือข่ายกัลยาณมิตร สำหรับปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรคำสอนของหลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต หลวงพ่อก้าน จิตตธัมโม วัดถ้ำเป็ด และหลวงปู่อูเตชนีย์ วัดพุทธวาที จังหวัดย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดให้ศึกษาปฏิบัติจริงให้ถึงแก่นของพุทธศาสนา เพื่อให้พ้นจากทุกข์ พื้นที่สวนพุทธธรรมประกอบด้วยเขตฆราวาส และเขตสงฆ์ ซึ่งหลวงพ่อก้าน จิตตธัมโม วัดถ้ำเป็ด ได้มาเป็นประธานสงฆ์รับถวายที่ดินและเสนาสนะในเขตสงฆ์ ให้เป็นที่พำนักสงฆ์สาขาของวัดถ้ำเป็ด

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิปัญญจิตตธัมโม (Panya-jittadhammo Foundation) และตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อดูแลสวนพุทธธรรม และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ได้มาเรียนรู้ธรรมปฏิบัติที่ตรงตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะรวบรวมคำสอนของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนาทั้งหลาย โดยเฉพาะครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และจะมีการจัดทำพิพิธภัณฑ์เล็กๆ รวมทั้งห้องโสตฯ และห้องสมุดขนาดเล็ก ที่ผู้สนใจสามารถจะมาใช้บริการในการค้นคว้าคำสอนของครูบาอาจารย์ในเชิงวิเคราะห์และภาคปฏิบัติได้

 

 

 

ครูบาอาจารย์ผู้มีความเกี่ยวข้อง

----------------------

หลวงปู่เปลื้อง ปญฺญวันโต

หลวงปู่เปลื้อง ปญฺญวนฺโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จังหวัดพัทลุง เป็นพระเถระที่ทรงคุณธรรมอันบริสุทธิ์ มีศีลาจารวัตรงดงาม ทรงธุดงควัตร และถือสัจจะปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดนับแต่วันแรกที่ออกบวช จนครั้งหนึ่งหลวงปู่ขาว อนาลโย ได้บอกว่า “ท่านเป็นทหารเอกของพระพุทธเจ้า”

ท่านเป็นพระแท้ที่มักน้อย สันโดษ ปรารภความเพียรในการปฏิบัติ และมั่นคงต่อข้อวัตรปฏิบัติอย่างชนิดเอาเป็นเอาตาย ในขณะเดียวกัน ใจของท่านนั้นเปี่ยมไปด้วยความเมตตา อบรมสั่งสอนคณะศิษย์ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ตราบจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่าน

หลวงปู่ก้าน จิตฺตธมฺโม

หลวงปู่ก้าน จิตฺตธมฺโม วัดถ้ำเป็ด จังหวัดสกลนคร เป็นนักปราชญ์อีสาน สายพระธุดงคกรรมฐานที่สำคัญรูปหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ท่านเป็นศิษย์สายตรงของพระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ที่มีนิสัยเด็ดเดี่ยว เอาจริงเอาจัง และเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก ท่านเป็นพระที่มีข้อวัตรปฏิบัติละเอียดถี่ถ้วน และเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตในการแสวงหาวิโมกขธรรมตามรอยพระพุทธองค์ ในขณะเดียวกันท่านมีความเสียสละเอื้อเฟื้อในหมู่คณะอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ และเมตตาสงเคราะห์ชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาทุกคนตามสมณวิสัยอย่างเท่าเทียมกัน

หลวงปู่อูเตชนีย์

ท่านอาจารย์อูเตชนีย์ หรือหลวงพ่อ “พุทธวาที” แห่งวัดพุทธวาที เมืองย่างกุ้ง เป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่ได้รับตำแหน่งอัครมหากัมมัฏฐานาจาริยะ หรืออาจารย์สอนกรรมฐานสูงสุดจากคณะสงฆ์ประเทศเมียนม่า ท่านเป็นลูกศิษย์โดยตรงของพระอาจารย์ญานส่ากี ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเวลานั้น ในช่วงบั้นปลายของชีวิต ท่านได้เดินทางมาสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเน้นแนวการสอนที่การรับรู้การเกิดสถาวะธรรมของรูป-นาม และใช้สติปัญญาพิจารณาในการเกิดสภาวะธรรมชาตินั้น